Bij Tandartsenpraktijk Spoorlaan respecteren wij uw privacy en doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende privacy wet- en regelgeving in acht.

In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt hierin terugvinden wanneer en waarom wij uw gegevens verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tandartsenpraktijk Spoorlaan van u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We verwerken uw persoonsgegevens onder andere wanneer u bij ons onder behandeling bent, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u ons informatie verstrekt tijdens (telefoon) gesprekken of e-mailcontact.

Welke gegevens verwerken wij

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u onder behandeling bent bij onze praktijk zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens op te nemen in een medisch dossier waarin wij alle relevante gegevens omtrent uw behandeling noteren. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Deze gegevens zullen wij veelal bij een eerste consult of behandeling bij u opvragen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • BSN nummer;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens van uw zorgverzekering;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid en medicijngebruik of andere zorgverleners, röntgenfoto’s (medische gegevens);
 • Legitimatiebewijs, hiervan bewaren wij geen kopie;
 • Afspraak gegevens;
 • Bankrekeningnummer.


Doeleinden van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van de tandheelkundige behandelingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij onder andere een patiëntenkaart aanmaken. Dit gebeurt bij inschrijving in de praktijk. Ook zullen wij uw medisch dossier bijwerken/bijhouden, afspraken met u inplannen, de daadwerkelijke tandheelkundige behandeling uitvoeren, patiëntgebonden (verwijs) brieven of e-mails versturen. Uw medische gegevens zullen wij enkel opslaan indien dat wettelijk is toegestaan of indien wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
 • Betaling van de verleende tandheelkundige behandelingen. Voor de betaling van onze facturen maken wij gebruik van de diensten van een administratiekantoor, Infomedics. Doordat wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Informedics en daarin de afspraken hebben vastgelegd over de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens, mag Infomedics zonder toestemming van onze patiënten (bijzondere) persoonsgegevens verwerken.
 • Om de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening te garanderen hebben wij bepaalde processen en (controle) systemen ingericht waarvoor wij in sommige gevallen steekproefsgewijs persoonsgegevens nodig hebben om deze processen en (controle) systemen uit te voeren en up-to-date te houden. Tevens hebben wij de opvang na prikincidenten binnen onze praktijk ondergebracht bij Prikpunt. Onze tandartsen en mondhygiënisten hebben hiervoor zelf een voorziening getroffen. Echter voor prikincidenten zullen wij in voorkomende gevallen ook persoonsgegevens van betrokkenen moeten delen.
 • Wanneer u de website van Tandartsenpraktijk Spoorlaan bezoekt verwerken we technische gegevens om de functionaliteit en van onze website te kunnen aanbieden. Met deze gegevens kunnen wij de website beheren en verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze website snel en eenvoudig kunt vinden gebruiken we cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze Cookie Verklaring op de website.
 • Om een eventuele sollicitatie te kunnen behandelen verwerken wij uw persoonsgegevens.
 • Bij de entree van het pand worden mogelijk camerabeelden gemaakt voor uw en onze veiligheid.

Grondslag voor de verwerking
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een juridische grondslag bestaat. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende grondslagen.

 • Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening aan u.
 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Het gaat dan om gevallen waarin ons belang boven dat van uw privacy belang gaat, zoals bijvoorbeeld het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.
 • Wettelijke verplichting: Ook kan het zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren voor de uitvoering van onze dienstverlening te verstrekken aan derden zoals zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), politie en justitie etc. We zullen gegevens nooit doorgeven zonder dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • (Uitdrukkelijke) toestemming: In sommige gevallen heeft u ook (uitdrukkelijk) uw toestemming gegeven voor de verwerking van gegevens. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Verstrekking aan derden
Het kan noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Denk hierbij aan onze leveranciers van bepaalde software of IT-systemen of adviseurs die wij inschakelen voor sommige processen. Denk ook aan Infomedics voor de betaling van de verleende zorg. Het is mogelijk dat wij uw gegevens aan een verwijzer doorsturen ten behoeve van de aan u te verlenen zorg. Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, dan wel deze derde partij bij het uitvoeren van hun taken toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Indien u meer informatie wenst over deze derde partijen kunt u contact met ons opnemen.

Onze medewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben genomen. Dit geldt ook voor onze ingehuurde zelfstandigen en eventuele uitzendkrachten en stagiaires. Onze medewerkers hebben slechts toegang tot gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

In geval van een sollicitatie bewaren wij de persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. In dat geval bewaren wij uw gegevens tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging van persoonsgegevens
Tandartsenpraktijk Spoorlaan doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik, onrechtmatig gebruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of vernietiging door alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de gegevens te beschermen. Tandartsenpraktijk Spoorlaan voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden en maakt onder andere bijvoorbeeld gebruik van versleutelde berichtgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Als er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy of waarbij uw gegevens betrokken zijn, wordt u zo snel mogelijk door ons geïnformeerd over het incident. U wordt dan ook geïnformeerd over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy statements van deze derden van toepassing zijn. Onderhavig privacy statement is niet van toepassing op deze websites van derden die door middel van links met de website van Tandartsenpraktijk Spoorlaan zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventueel gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Voorts kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan u of een andere partij over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de in dit privacy statement opgenomen contactgegevens. Deze treft u hieronder aan. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Tandartsenpraktijk Spoorlaan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Onze privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website.

Contact
Als u nog vragen heeft na het lezen van dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons:

Tandartsenpraktijk Spoorlaan
Spoorlaan 8
6562 AM Groesbeek
E-mail: info@tandartsenpraktijkspoorlaan.nl
Telefoon: 024-397 6442